รับทำวีซ่าอุดรธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ขอวีซ่าเชงเก้นครั้งเดี่ยว เดินทางได้ 26 ประเทศ แบบ Multiple Entry

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่าเชงเก้นทำครั้งเดียวเที่ยวได้ 26 ประเทศ

ขอวีซ่าเชงเก้นครั้งเดี่ยว เดินทางได้ 26 ประเทศ แบบ Multiple Entry

วีซ่าเชงเก้น เดินทางได้ 26 ประเทศ

วีซ่าเชงเก้น คือ ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยี่ยมเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก ประกอบไปด้วย 26 ประเทศ ดังนี้

1. ออสเตรีย (Austria)

2. เบลเยียม (Belgium)

3. สาธารณรัฐเช็ค (Czech)

4. เยอรมนี (Germany)

5. เดนมาร์ก (Denmark)

6. เอสโตเนีย (Estonia)

7. กรีซ (Greece)

8. สเปน (Spain)

9. ฟินแลนด์ (Finland)

10. ฝรั่งเศส (France)

11. ฮังการี (Hungary)

12. อิตาลี (Italy)

13. ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

14. ลิทัวเนีย (Lithuania)

15. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

16. ลัตเวีย (Latvia)

17. มอลตา (Malta)

18. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

19. โปแลนด์ (Poland)

20. โปรตุเกส (Portugal)

21. สวีเดน (Sweden)

22. สโลวีเนีย (Slovenia)

23. สโลวาเกีย (Slovakia)

24. ไอซ์แลนด์ (Iceland)

25. นอร์เวย์ (Norway)

26. สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

 

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

 

วีซ่าเชงเก้น ระยะสั้น

สามารถอยู่ในประเทศไม่เกิน 90 วัน โดยจำนวนวันที่ได้รับในวีซ่ามี 3 แบบ คือ 

– Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว)

– Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

– Multiple Entry (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุของวีซ่า) 

ซึ่งจำนวนวันที่และอายุของวีซ่าเชงเก้นที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต

 

วีซ่าเชงเก้นแบบเดินทางหลายประเทศ

– กรณีมีประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มเชงเก้นที่ต้องอยู่นานกว่าประเทศอื่น ๆ ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น เช่นเที่ยวฝรั่งเศส 4 วัน อิตาลี 4 วัน แล้วปิดท้ายด้วยสเปน 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสเปน

– กรณีเดินทางหลายประเทศและอยู่ในประเทศนั้นๆระยะเวลาเท่ากัน ต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกที่เดินทางไป

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

1. กรอกใบคำร้องขอวีซ่า 

เตรียมเอกสารทำวีซ่า สามารถดาวน์โหลด ได้จากเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก การเตรียมเอกสารทำวีซ่า หลังจากกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแล้วสามารถยื่นเอกสารได้ที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

2. พาสปอร์ต 

พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ และพาสปอร์ตควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า และควรเตรียมสำเนาไว้อย่างน้อยๆ 2 ฉบับ

3. รูปถ่าย 

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีอ่อน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. หนังสือรับรองการทำงาน 

หนังสือรับรองการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

5. หนังสือรับรองจากธนาคาร 

รายการเดินบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน , สลิปเงินเดือน

6. รวบรวมเอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร 

ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก , ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน

7. รายละเอียดแผนการเดินทาง 

ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ/รถเช่า อาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร แบบละเอียด

8. หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน 

หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

9. ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า ประมาณ 2,500 บาท

10. กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง 

ทำประกันภัยการเดินทางที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา